ประวัติความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านทหารบก

      สมาคมแม่บ้านทหารบก เดิมได้เริ่มจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509 เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทหาร รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่าง ๆ ภายหลังจึงได้จดทะเบียนเป็น สมาคม แม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2519 โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ภริยา พลเอก เสริม ณ นคร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกท่านแรก ต่อมานับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์พระอุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2522 ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เหล่าสมาชิกแม่บ้านทหารบกจึงได้ยึดถือ วันที่ 3 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นต้นมา

     ที่ตั้งของที่ทำการสมาคมแม่ข้านทหารบกนั้น เดิมเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่ที่ สโมสร ทหารบก (เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300 ต่อมาในปี 2554 กองทัพบก โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาอนุมัติให้ก่อสร้างที่ทำการ สมาคมแม่ข้านทหารบกขึ้นใหม่ ในบริเวณสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถรองรับการปฏิบัติกิจกรรม ของสมาชิกสมาคมฯ ได้ โดยอาคารที่ทำการใหม่นี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องทรงงาน ห้องประชุม ซึ่งนอกจากจะใช้สำหรับการประชุมแล้ว ยังใช้สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก สมาคมฯ รวมถึงมีส่วนสำนักงานสำหรับคณะกรรมการสมาคมฯ และส่วนร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสมาคมฯ ทั้งจากหน่วยทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปัจจุบันสมาคมแม่บ้านทหารบกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 745 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้ผู้ที่บริจาคเงินให้กับสมาคมฯ สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้

ประวัติความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒