กิจกรรมสมาคม

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    เมื่อวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
     ๑. คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ และคณะแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ร่วมรับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยาน กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
     ๒. ผศ.ดร. มณฑิชา รักศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ ๖ และคณะแม่บ้าน ร่วมรับเสด็จฯ ณ เรือนรับรอง มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ที่ว่าการ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ๓. คุณอุไรวรรณ เจริญพิบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ ๒๕ และคณะแม่บ้าน ร่วมรับเสด็จฯ ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วงเสนงฯ จังหวัดสุรินทร์