กิจกรรมสมาคม

ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และ ครอบครัวกำลังพลในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วย กรมทหารพรานที่ 22 พร้อมกันนี้ได้มอบผลิตภัณฑ์แม่บ้านกองทัพภาคที่ 2 (หมี่มาดาม) ให้กับผู้แทนหน่วย นำไปมอบให้กำลังพล และร่วมขับร้องเพลง “ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจทหารกล้า” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา